Belte

Kyu

Intervall

Kata

Orange 10. 3 mnd. (48 timer*) Taikyoku Soni Ichi og Ni
Orange 9. 3 mnd. (48 timer) Taikyoku Sono San
Blått 8. 3 mnd. (48 timer) Sokugi Taikyoku Sono ichi, ni og San
Blått 7. 3 mnd. (48 timer) Pinan Sono Ichi, Sanchin No Kata
Gult 6. 3 mnd. (48 timer) Pinan Sono Ni, Pinan Sono San
Gult 5. 3 mnd. (48 timer) Pinan Sone Yon
Grønt 4. 6 mnd. (96 timer) Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi, Ni og i Ura
Grønt 3. 6 mnd. (96 timer) Tsuki No Kata
Brunt 2. 6 mnd. (96 timer) Geksai Dai, Tensho
Brunt 1. 6 mnd. (96 timer) Geksai Sho, Yantsu
Svart 1.dan Minimum 1 år som 1.Kyu Saifa, Pinan Ichi, Ni, San, Yon og Go i Ura
Svart 2.dan Minimum 2 år som 1.dan Seipai, Seisenchin
Svart 3.dan Minimum 3 år som 2.dan Kanku, Garyu
Svart 4.dan Minimum 4 år som 3.dan Sushiho